WimLeers + 2014   165

Verschil CM & de Voorzorg

DIENST GENEESKUNDIGE VERZORGING
Directie juridische zaken en toegankelijkheid

Correspondent : Erlend Pulinx


Uw e-mail van : 24/01/2014
Attaché
Tel.: 02/739 77 76
- Fax: 02/739 79 46
Uw ref.:
E-mail: Jur_Reg@riziv.fgov.be

Onze referte: 1101/EP/17691-2
Brussel, 14/02/2014Betreft: hulpkas: mutualiteit of niet


Geachte heer,


U vroeg ons of de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering effectief een ziekenfonds is of gelijkgesteld wordt met een ziekenfonds.

Luidens artikel 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt verstaan:

g) onder “ziekenfonds”, een ziekenfonds zoals bepaald in artikel 2, § 1, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

h) onder “landsbond”, een landsbond zoals bepaald in artikel 6 van voornoemde wet van 6 augustus 1990;

i) onder “verzekeringsinstelling”: een landsbond, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die werkt door bemiddeling van gewestelijke diensten (artikel 5 van de gecoördineerde wet). Haar organisatie en werkingsregelen zijn geregeld in de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en in het koninklijk besluit van 14 februari 1966 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité, de organisatie en de werkingsregelen van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ze heeft net als de ziekenfondsen tot taak mee te werken aan de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De rechthebbenden zijn vrij om zich in te schrijven bij een ziekenfonds of een gewestelijke dienst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het verschil met de ziekenfondsen is dat de Hulpkas iedere rechthebbende moet inschrijven die erom verzoekt en dat ze uitsluitend het systeem van de verplichte verzekering toepast.

Met de meeste hoogachting,
C. HEYMANS
Attaché
healthcare  belgium  reference  2014  2019 
january 2019 by WimLeers
Big data meets Big Brother as China moves to rate its citizens | WIRED UK
RT @kevin2kelly: I'm not worried by much; I am worried about this: scary report by @rachelbotsman on China's social credit system.
china  blackmirror  dystopia  privacy  socialmedia  2014  2017 
october 2017 by WimLeers
[no title]

Om onze geschiedenis goed te begrijpen, moeten we terug gaan in de tijd, naar de oorsprong van ons huidig pensioensysteem...
Tot begin jaren “50 waren de Belgische pensioenen gebaseerd op een systeem van kapitalisatie. De werknemers legden individueel een kapitaal aan, meestal bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK), met het oog op een toekomstig pensioen.
Vanaf 1954 werd dit nancieringssysteem geleidelijk
aan vervangen door een systeem
van repartitie en solidariteit. Voortaan betaalt de actieve bevolking rechtstreeks een bijdrage ten gunste van de gepensioneerden. Dit noemen we intergenerationele solidariteit. De ASLK werd verantwoordelijk
voor het beheer van de individuele rekening van de werknemers
in de privésector waarop alle
loon- en arbeidstijdgegevens
worden bijgehouden. Doel van
deze individuele rekening? De pensioenrechten van werknemers uit de privésector bepalen en vooral ook een gecentraliseerde archivering ervan op lange termijn verzekeren.
In 1993 werd de ASLK geprivatiseerd. FB Verzekeringen (Fortis Groep)
nam alle activiteiten over, zo ook het bijhouden van de individuele rekening. Deze overheidsopdracht bevindt zich vanaf dat ogenblik paradoxaal genoeg, bij een onderneming in de privésector. Om ervoor te zorgen dat het beheer van de individuele rekeningen terug in handen van de publieke sector kwam, richtten in 2001 de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), de RSZ, de KSZ en FB Verzekeringen
de gemengd privaat-publieke vzw CIMIRe op. Deze overgangsstructuur had als doel de continuïteit van de activiteiten te verzekeren, totdat deze taken toevertrouwd konden worden aan instellingen van de sociale zekerheid zelf.
Bij de oprichting van Sigedis in 2006 was onze eerste opdracht de
vervanging van de informaticatool, destijds door de ASLK ontworpen, voor het beheer van de individuele rekening. De opdrachten van CIMIRe worden bij de ingebruikname van deze databank stopgezet. Op 1
januari 2010, bij het stopzetten van
de activiteiten, wordt het werk voor een deel door de Rijksdienst voor Pensioenen overgenomen en voor een ander deel door Sigedis verdergezet.Met Sigedis zijn we echt de moderne tijd binnengetreden. Toen we startten, waren alle gegevens gearchiveerd in de kelders van Fortis. Er waren 7km archieven, oftewel 22.000 dossierkisten... Vandaag de dag is alles geautomatiseerd. De afgelopen 10 jaar werden de tools gemoderniseerd, maar ook het personeel en de mentaliteit zijn geëvolueerd.
belgium  pension  taxes  history  1954  1993  2001  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  government  government2.0 
october 2017 by WimLeers
Why Cards are the Future of the Web - Inside Intercom
@kolearyUX I think the flipping animation in (look for the animated image) could be ideal for handling metadata.
ui  ux  web  design  drupal  history  2013  2014 
december 2014 by WimLeers
Operation Socialist: How GCHQ Spies Hacked Belgium’s Largest Telco
RT : Very well documented account of Britain launching cyber attack on Belgium, legal action should follow... -
uk  belgium  history  2014  security  internet  hacking  from twitter_favs
december 2014 by WimLeers
[Tests added] Fix drupal_add_js() and drupal_add_css() to work for AJAX requests too by adding lazy-load to AJAX framework [#561858] | Drupal.org
Finally, I'm attaching another example: an early prototype of an "Edit in place" module for fields. If you create an Article node, populate body and tags, and disable comments on it, then with this module, but without the attached lazy load patch, when you view the node, you get contextual links for each field to edit it in place. Clicking the link replaces the view of that field with its edit interface. I didn't implement a Submit button yet, so you can't finish the editing process, but just this much gives you an idea. Anyway, without the attached lazy load patch, all works, except that the JavaScript needed by the edit interface isn't available, so editing the Body field gives you the no-js version of that interface (separate Summary and Body fields, no resize control), and editing the Tags field gives you a textfield, but without the autocomplete working. However, with the lazy load patch, these become fully functional, because their JS dependencies get correctly loaded.
alexbronstein  drupal  drupal7  drupal8  acquia:spark  history  2010  2012  2013  2014 
december 2014 by WimLeers
Het Filosofisch Kwintet gemist? Kijk het op npo.nl
RT : 'Als lage lonen naar het paradijs leiden, dan was Bangladesh the place to be' - . op dreef in
netherlands  belgium  economics  politics  philosophy  thomaspiketty  2014  from twitter_favs
november 2014 by WimLeers
Scotland's Decision
RT @bsdphk: Great read for the rest of the world re: Scotlands independence: (My advice from Denmark: Vote Yes.)
politics  scotland  uk  europe  history  2014  nationalism 
september 2014 by WimLeers
MathBox²
RT @unconed: MathBox² - Work in Progress. Slides from the SIGGRAPH WebGL BOF today with inline notes. Chrome or Firefox.
stevenwittens  svg  visualization  math  webgl  opengl  future  history  internet  browser  2014 
august 2014 by WimLeers
Introducing Drupal.org Terms of Service and Privacy Policy | Drupal.org
Hey @drupal members. Were you aware of the new d.o. ToS? Best comment comes from Killes
drupal  history  2014 
august 2014 by WimLeers
You Are Not Late — The Message — Medium
Perspective is so important. "You Are Not Late." The internet is still in its infancy. Start something now.
internet  entrepreneurship  history  future  2014  kevinkelly 
july 2014 by WimLeers
« earlier      
per page:    204080120160

related tags

4k  1100s  2000s  2010s  acid  acquia  acquia:spark  advertising  aging  agriculture  alexbronstein  algorithms  alohaeditor  amazon  apple  apple:swift  architecture  artemis  asml  atlassian  audiobooks  austria  automation  aviation  aw  basicincome  belgium  benjaminschrauwen  berg  bionics  bitcoin  blackberry  blackmirror  blink  bluebike  bmw  books  browser  bureaucracy  business  camera  canada  capitalism  car  career  china  chrislattner  ckeditor  cms  collaboration  computer  computerscience  computing  culture  cycling  database  datacenter  datamining  datastructures  debt  design  design:language  diet  distributed  dna  doccle  documentary  donaldknuth  drone  drupal  drupal7  drupal8  dystopia  ecology  economics  education  electronics  eliodirupo  elonmusk  email  energy  entrepreneurship  epicfail  epicwin  essay  ethics  europe  evil  facebook  flanders  food  football  foundationdb  france  frontend  funny  future  gamepc  gaming  gent  gentics  google  google:android  government  government2.0  hacking  hacklang  handwriting  hardware  hasselt  hd  health  healthcare  hhvm  history  house  hovercraft  hp  html5  https  imec  inequality  innovation  internet  ios  ios8  iot  iphone  ipo  ISS  japan  javascript  journalism  kevinkelly  kids  kul  kuleuven  learning  led  leuven  life  linux  lithography  london  love  lowcost  luxemburg  mapbox  mapping  maps  math  medicine  microsoft  mit  mobilevikings  mundaneum  mustread  mustwatch  nasa  nationalism  netherlands  networking  neuroscience  nicaragua  nokia  oculusrift  oculusvr  opened  opengl  opensource  patents  paulotlet  pcell  pension  performance  perl  philosophy  photography  php  police  politics  poverty  privacy  programming  projectionmapping  psychology  publictransport  python  qt  reference  retirement  rideable  robotics  robots  russia  rutgerbregman  rwanda  samsung  science  scotland  scotthanselman  seattle  security  sex  shenzen  siliconvalley  sleep  smartphone  smartwatch  soccer  socialmedia  society  software  sony  space  spacex  sql  ssl  standards  startup  stevenwittens  strategy  student  surveillance  svg  sweden  swift  taxes  technology  telecom  telenet  tesla  tex  thinking  thomaspiketty  tilemill  touch  transcription  transportation  transportation:public  ubuntu  ui  uk  ukraine  unicode  usa  ux  vesalius  video  vienna  visualization  volvo  vr  vrt  walking  weather  web  webgl  webkit  wikidocs  wimleers  wireless  withings  wolfram  work  writing  wysiwyg 

Copy this bookmark:description:


tags: