horticulture   1139

« earlier    

വേനൽ മഴ പെയ്ത് മണ്ണ് കുളിർന്നു; കടമ്പിന് പൂക്കാലമായി
തൃശ്ശൂർ: വേനൽമഴ പെയ്ത് മണ്ണ് കുളിർന്നപ്പോൾ കടമ്പിന് പൂക്കാലമായി. കൗതുക കാഴ്ചയായി തൃശ്ശൂരിലെ കുറ്റൂരിലാണ് കടമ്പിൻ പൂക്കള്‍ വിരിഞ്ഞത്. കുറ്റൂർ ശ്രീധര്‍മ്മ ശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രമുറ്റത്താണ് കടമ്പ് പൂക്കള്‍ വിരിഞ്ഞത്. അപൂര്‍വ്വമായി വിരിയുന്ന പൂക്കള്‍ കാണാന്‍ ദൂരദേശത്ത് നിന്നും പോലും ആളുകളെത്തുന്നുണ്ട്.മഞ്ഞ കലര്‍ന്ന വെള്ള നിറമാണ് കടമ്പിൻ പൂക്കൾക്ക്. മാസങ്ങളോളം മരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മൊട്ട് മഴപെയ്യുന്നതോടെയാണ് പൂക്കുക. ഒക്ടോബറിലാണ് ഫലങ്ങൾക്ക് മൂപ്പെത്തുന്നത്. പൂമ്പാറ്റകൾക്കും തേനീച്ചകൾക്കും ഏറെ പ്രിയങ്കരമാണ് കടമ്പിൻ പൂക്കൾ. ടെന്നിസ് ബോളിന്റെ ആകൃതിയുള്ളതിനാൽ ടെന്നിസ് ബോൾ ട്രീ എന്നും കടമ്പിന് പേരുണ്ട്. നിയോ ലാമാർക്കിയ കടംബ എന്നാണ് ശാസ്ത്രനാമം. കദംബ, ആറ്റുതേക്ക് തുടങ്ങിയ പേരുകളിലും കടമ്പ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോപികമാരുടെ വസ്ത്രം മോഷ്ടിച്ച് കടമ്പിൻ മരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. ഒട്ടേറെ ഔഷധഗുണങ്ങളും കടമ്പിൻ പൂക്കള്‍ക്കുണ്ട്.
asianet  plants  flowers  horticulture 
2 days ago by thomas.kochi
Gör din egen bukett av torkade blommor
Plocka blommorna mellan klockan elva och tre på dagen, strax innan de helt har slagit ut. Då har daggen dunstat bort och blomman har öppnat sig. Du kan skörda och torka många olika växter under året och sätta samman buketter eller andra slags prydnader senare under året. Det enklaste sättet att bevara växter är att lufttorka dem. Vattnet i växternas celler dunstar och förhindrar att de vissnar. Tänk på att inte klippa av stjälkarna för kort om du vill binda en bukett senare. Om stjälkarna redan är för korta kan du förlänga dem med ståltråd. Du kan också använda ståltråd, sytråd eller bast för att hänga upp dem. Växterna ska förvaras i ett mörkt, torrt, varmt och välventilerat rum. I dessa förhållanden kan blommorna behålla både form och färg. Häng växterna upp och ned. Då och då måste du dra åt tråden, eftersom stjälkarna blir smalare och smalare när vätskan i dem dunstar. Efter två till åtta veckor är blommorna torra. Rör försiktigt vid blommorna – om de frasar är de tillräckligt torra. Efter torkningen kan du använda hårspray för att bevara blommornas färg och form. Löv och gräs kan torkas på samma plats som blommorna. Sätt löven, grässtråna, grenarna etc. i en vas utan vatten. När du ska binda buketter behöver du: ståltråd, sax, kniv, torkade växter och lim. Du binder en bukett inifrån och ut. Börja med blommorna som du vill ha i mitten av buketten. Arrangera därefter olika slags blommor, bär och ax runtom. Om du vill binda in en ny blomma efter att du är färdig måste du slå om hela buketten med ståltråd. Se hela tiden till att buketten har en fin, rund form. När buketten börjar bli färdig kan du binda fast stora löv och långa grässtrån runtom. Det sista steget består av att binda ståltråd runt buketten och skära alla stjälkar till samma längd. Sådär – nu är du klar med buketten och kan njuta av den i många år framöver. Om du vill kan du dekorera buketten med glaspärlor. Det gör du enkelt genom att klistra fast pärlorna på bladen.
horticulture  tutorials 
23 days ago by mikael
Ancient DNA from Roman and medieval grape seeds reveal ancestry of wine making | EurekAlert! Science News
Of the Roman seeds, the researchers could not find an identical genetic match with modern-day seeds, but they did find a very close relationships with two important grape families used to produce high quality wine.

These include the Syrah-Mondeuse Blanche family - Syrah is one of the most planted grapes in the world today - and the Mondeuse Blanche, which produces a high quality AOC (protected regional product) wine in Savoy, as well as the Pinot-Savagnin family - Pinot Noir being the "king of wine grapes".
wine  ancient  Rome  Food  drinks  DNA  genetics  horticulture  farming  grade_A 
4 weeks ago by Marcellus
Why we have grass lawns - Curbed
"With the invention of mechanical mowing, the lawn no longer required a small army of groundskeepers, and the once-unattainable lawn of the moneyed classes became available to the middle classes, which were now buying and building homes along streetcar lines outside of the city, in the first suburbs. The density of these suburbs relative to their later counterparts kept these lawns rather small, and the largest lawns tended to belong to those with large houses, keeping the big, grassy expanse aspirational.

With the massive car-based sprawl of the postwar era, the modern grassy, treeless lawn came into its own. The lawn, at this point, became part of American suburban culture: white and middle class, inextricable from the mundanities of conventional nuclear family life and the act of childrearing. Cold War paranoia placed a larger emphasis on surveillance in child-rearing, and the fenced-in, treeless backyard made it easier for parents to keep a continuous, watchful eye on their children.

Perhaps the most pervasive myth of the lawn is the oft-touted idea that lawns and fenced-in, grassy backyards are somehow safer or better for the activities of children than any alternative. This belief comes from a place of fear and isolationism. It subtly admonishes the decisions of non-suburban parents and erases the experiences of those children who grow up in the city or in rural areas. The idea that the woods or the city are unsafe for children is silly, as children have grown up in these environments for as long as people have lived in them. Rather than equipping children with the knowledge they need to be independent and adaptable to these environments, the de facto logic has been to eliminate all risk by only allowing children to play in a closed-off patch of turf grass.

Urban children may not have lawns, but they have public parks where they interact with other children from diverse backgrounds. Children (myself included) who grow up in rural places or near or in the woods are raised with information about the hazards of such environments and are taught the skills necessary to be self sufficient, such as plant and animal identification, navigation, first aid, and outdoor preparedness. The idea that children need a lawn, a cultural invention of the postwar era, is absurd.

Lawn care and horticulture are powerful industries whose future profits rely on the endurance of these myths and the persistent advance of sprawl. Many folks who enjoy the feeling of tending to land that the lawn gives them might scowl at me. The good news for people reading this and saying “what can I do?” is that wonderful alternatives to lawns are gaining momentum.

In desert climates, the most absurd places to have a lawn, xeriscaping—cultivating yards using native plants that require little irrigation—is becoming more and more popular because it saves time and resources. For others, taking space away from lawns and giving it to pollinator gardens, edible gardens, and vegetable beds, as well as gardening only with native plants that require much less fuss to keep alive, are great alternatives to the tyranny of the lawn, alternatives that not only save time, effort, resources, and money, but are good for the environment as well. Getting rid of turf grass and replacing it with native grasses, prairie, or whatever natural ground cover happens to be inherent to the place you live and that doesn’t require fertilization, pesticide use, or mowing is a great start. Allow native trees to grow, remove any invasive plants (sorry, folks, that means English ivy) from your yard, and the results will soon bear fruit, whether literally or figuratively, through the return of songbirds and pollinators to your outdoor space.

If you’re at all concerned about climate change and what you can do to help make the world a more habitable place for the millions of plants, animals, and people that live here, start by getting rid of your turf grass."
multispecies  plants  lawns  climate  ecology  monoculture  suburbia  2019  katewagner  cities  urban  urbanism  sustainability  xeriscaping  horticulture  children  safety  parks  cars 
10 weeks ago by robertogreco
The Quiet Rescue of America’s Forgotten Fruit - Gastro Obscura
One man is responsible for roughly half of the country’s stone fruit collection.
california  farming  history  siliconvalley  horticulture  fruit 
march 2019 by toastednut
Horticulture - Wikibooks, open books for an open world
Horticulture is an effort to create a coherent and wide-ranging guide to the practice of gardening. The text is intended for use by horticulture students, horticultural workers, and home gardeners.
horticulture  gardening  book 
february 2019 by spl

« earlier    

related tags

2  2019  advice  ageratum  agriculture  agyranthemum  allergy  amazing  americans  ancient  apartment  app  apples  arboriculture  architecture  art  asianet  associations  bamboo  beautiful  beauty  biology  blaze  blessington  bonariensis  bonsai  book  books  botanicalgardens  botany  brexit  bristol  brooklyn  building  bulbs  calendar  california  cars  children  chris  cineraria  cities  classideas  climate  commission  conservation  convention  course  crispa  crops  cultivation  cultural  culture  curtis  cuttings  daffodils  design  directory  disenchantment-reenchantment  district  dna  domestication  drinks  dust  ecology  education  elder  english-language  entrepreneurship  ethnobotany  eu  exam  explanation  family  farm  farming  film  fire  flowers  foeniculaceum  food  forestry  freedomofmovement  fruit-picking  fruit  fruits  frutescens  function  garden  gardener  gardening  gardens  gender  genetics  gigantea  govemichael  grade_a  greenhouse  guardian  guide  harding  health  helichrysum  herbs  historia  history  home  homeinspo  honeysuckle  hopkins  houstonianum  howto  ident  identification  illuminated  immigration  indians  indoor-plants  information  integrated-pest-management  ipm  ireland  italy  john-innes  joinery  katewagner  kmc  krista  labour  laciniata  landscape  lawns  leadership  led  level  level2  level3  libraries  light  lights  london  majus  manuscripts  map  margeurite  maritima  master  measure  mediterranean  migrants  migration  monoculture  monumental  multispecies  museum  narcissus  nasturtium  native  natural  naturalis  nature  nfu  nonprofit  notes  nurseries  nyc  ofvc  oil  olive  online  orchards  oregon  organizations  other_bookmarks  pacific_nw  pacnw  papers  park  parks  pea  peas  pennsylvania  peonies  perilla  permaculture  pest-control  pest  pesticide  petiolare  plant-pathology  plant-wall  plant  plants  pliny  poetry  portland  potato  practical  principles  private  propagation  prune  pruning  pseudonarcissus  public  radio  radio4  redwood  reference  research  rhs  rob  rome  royal  safety  saikei  salvia  sanfrancisco  saws  seed  seeds  senecio  shade  shop  shortage  shrub  sicily  siliconvalley  silver  slope  society  soil  south  southwind  species  splendens  spring  stipa  stone  suburbia  sun  sunlight  supply  sustainability  the  timelapse  tomato  tomatoes  tools  toxic  toxin  training  tree  trees  tropaeolum  tutorial  tutorials  uk  urban  urbanism  usa  vegetable  vegetables  verbena  video  vimeo  vine  wallace  wicklow  wildflowers  wine  winter  wisdom  woodwork  work  workshop  xeriscaping 

Copy this bookmark:description:


tags: