belgium   9193

« earlier    

Belgian Counterintelligence Chief Suspected of Spying for Russia
Clement Vandenborre, counterintelligence head in Belgium’s intelligence service, has been placed under house arrest over suspicions that he might have spied for Russia
belgium  spook  russia 
5 days ago by yorksranter
Bvas: vijf aandachtspunten voor de huisartsen - Medi-Sfeer

2 - Gelijk speelveld voor alle huisartsen

Bvas verzet zich tegen elk beleid dat de werking van de klassieke huisartsenpraktijk benadeelt ten opzichte van de positie van wijkgezondheidscentra (WGC) en/of medische huizen, recent herdoopt tot eerstelijnscentra (ELC). Discriminaties zoals de automatische accreditering van alle huisartsen in een medisch huis en het feit dat ze voor alle ingeschreven patiënten automatisch GMD-houdend huisarts zijn, vindt Bvas niet te verantwoorden. Het is een mythe dat WGC’s kosten besparen. Een vergelijking van de kostprijs van de financiering per forfait in een WGC met de kostprijs van een vergelijkbare, multidisciplinaire maar per prestatie gefinancierde huisartsenpraktijk leert dat het forfaitaire systeem maar liefst 90% duurder uitvalt voor de overheid. Om alle Belgen in een medisch huis in te schrijven, zou een extra budget van 1,7 miljard euro nodig zijn.
medicine  belgium  politics 
6 days ago by WimLeers
Kopen via erfpacht: onbekend is onbemind? - Vastgoed - Tips & Advies Ondernemingsdatabank

Kopen via erfpacht: onbekend is onbemind?

De laatste tijd bieden projectontwikkelaars aan de kust en in Brussel steeds vaker nieuwbouwappartementen te koop aan via erfpacht. In het buitenland is die ­formule allang populair. Wat houdt zo’n erfpacht precies in? Wat zijn de voor- en de nadelen? Is erfpacht interessant wanneer u een appartement wilt kopen, voor uzelf of als belegging? Wanneer wel en wanneer niet?
Wat is een erfpacht? Wanneer u een nieuwbouwappartement koopt via erfpacht, dan wordt u geen eigenaar van de grond waarop het appartement staat. Op die grond krijgt u enkel een erfpachtrecht. Dat is een tijdelijk zakelijk recht dat u toelaat de grond gedurende een bepaalde periode te gebruiken alsof u er eigenaar van was. Het appartement zelf wordt normaal wel uw eigendom. In het erfpachtrecht is namelijk meteen een opstalrecht begrepen en dit voor de duur van de erfpacht. Door dat opstalrecht heeft u het recht op de grond een gebouw te zetten. Een erfpachtrecht moet wettelijk minimaal 27 jaar lopen en kan verlengd worden. De maximumduur is altijd 99 jaar. Bij het einde van de erfpacht wordt de eigenaar van de grond in principe eigenaar van het gebouw.

Wat is het voordeel? Door met erfpacht te werken kunt u het appartement voor een (veel) lagere prijs kopen. Wanneer u een appartement op de zeedijk koopt, dan bedraagt het grondaandeel al gauw 40%-60% van de totale aankoopprijs. Wanneer u geen eigenaar wordt van de grond, dan hoeft u dat grond­aandeel in principe niet te betalen. U betaalt wel de kosten van de constructie (uw appartement en uw aandeel in de gemene delen). Daarnaast betaalt u aan de eigenaar van de grond een vergoeding, de zogenaamde canon. Die ver­goeding kan bestaan uit een jaarlijks te betalen bedrag of uit een som die u ineens betaalt (in combinatie met een beperkte jaarlijkse vergoeding). De totale canon zal over de jaren heen heel wat lager zijn dan de prijs die u zou betalen wanneer u eigenaar wordt van de grond. Verwacht echter niet 40%-60% goedkoper te kopen. In de praktijk is uw korting veel kleiner, ook de promotor wil zijn deel...

Bespaar ook registratierechten. Op de aankoopprijs van de grond betaalt u normaal gezien 10% of 12,5% registratierechten (of 21% btw wanneer u grond en gebouw samen koopt). Bij erfpacht liggen de registratierechten veel lager. Momenteel betaalt u slechts 0,2% registratierechten op de canon, vanaf 1 juli wordt dat 2%. Op de constructies betaalt u wel btw (of eventueel registratie­rechten). Opgelet, de fiscus kijkt er dan ook streng op toe of het wel echt om een erfpacht gaat en of de transactie niet als een verkoop in volle eigendom kan worden aanzien. Dat zou bv. het geval kunnen zijn als de erfpacht gecombineerd wordt met een aankoopoptie tegen een symbolisch bedrag.

Wat zijn uw rechten als erfpachter? Tijdens de duur van de erfpacht heeft u dezelfde rechten als een eigenaar. U kunt het appartement gebruiken of ver­huren. U mag aan het onroerend goed veranderings- en verbeteringswerken uitvoeren. Het enige wat u niet mag doen zijn handelingen die de waarde van het goed verminderen. Wanneer u overlijdt, dan gaat de erfpacht over op uw erf­genamen. U kunt uw recht van erfpacht ook verkopen of er een vruchtgebruik op vestigen. Wanneer u verkoopt geniet de koper enkel de nog resterende jaren. Werd de erfpacht bv. aangegaan voor een periode van 50 jaar en verkoopt u 15 jaar later, dan kan de koper nog slechts 35 jaar van het appartement genieten.

Wat is het nadeel? Het voornaamste nadeel is dat u uiteindelijk geen definitieve eigenaar wordt. Alle verbeteringswerken komen op het einde van het contract ten goede van de erfpachtgever. Omdat erfpacht in ons land nog niet echt ingeburgerd is, zal het ook niet zo gemakkelijk zijn om een koper te vinden, wanneer u het appartement toch opnieuw zou willen verkopen.

Wanneer toch interessant? Eén ding is zeker, erfpacht is alleen interessant wanneer de looptijd voldoende lang is. Als u een erfpacht koopt voor 99 jaar, dan kunnen er uiteindelijk drie generaties van het appartement genieten. Tegelijkertijd realiseert u een fikse besparing op de aankoopprijs. Evalueer die besparing wel kritisch in het licht van de jaarlijks te betalen canon. Wanneer u koopt om huurinkomsten te genereren, dan kan erfpacht eventueel ook een optie zijn. U ver­zekert zich immers met een kleinere investering van hetzelfde huur­inkomen. Wie via erfpacht een eerste verblijf koopt, bv. in Brussel, hoeft minder te lenen dan wie gewoon koopt.

Vraag steeds advies aan uw notaris. Voor u kunt beslissen of een koop via erfpacht voor u zinvol is, moet u goed weten waarvoor u precies tekent. De ene erfpacht is de andere niet. Soms zijn er herzieningsclausules die toelaten na een bepaalde periode de canon te herzien (verhogen) als het appartement in waarde gestegen is. Er kunnen in het contract ook ontbindende bedingen opgenomen worden of de overdraagbaarheid van de erfpacht kan beperkt worden... Kortom, laat u adviseren zodat u begrijpt waarvoor u precies tekent en weeg dan de voor- en de nadelen in detail tegen elkaar af.
belgium  house 
9 days ago by WimLeers
OESO-rapport: Belastingdruk nergens zo hoog als in België - Finance - Trends

De categorie in ons land met de hoogste fiscale druk is de alleenstaande zonder kinderen en met een loon dat 167 procent van het gemiddelde bedraagt: 59,6 procent. Nergens elders in de OESO wordt arbeidsinkomen zo zwaar belast.
belgium  taxes  2018 
9 days ago by WimLeers

« earlier    

related tags

2012  2014  2017  2018  2019  action  activism  alibaba  antwerp  api  architecture  art  aw  banking  belgie  biostatistics  brussels  business  career  change:  chocolate  climate  climate_change  climatechange  comics  compression  concrete  cotedivoire  data-analysis  data  datacenter  davidvanreybrouck  demand  drupal  ecommerce  economics  economy  ehealth  electronics  environment  eu  europe  facebook  family  finance  flanders  france  galleries  gallery  gdpr  geo  ghent  gifts  gis  government  healthcare  herbs  history  hotels  house  icc  imageprocessing  inequality  insurance  jpeg  kerr  language  leopoldsburg  leovanbroeck  leuven  limburg  linguistics  medicine  merelbeke  molenbeek  museum  nada  naming  nature  nmbs  nogozone  nuclear  opendata  pension  people  photo  politics  privacy  protests  proximus  reference  religion  rené-magritte  researchers  restaurants  russia  salary  school  security  shopping  silicon_valley  skip  sneeuw  spook  standards  startup  startups  statistics  stock  street-names  students  taxes  telecom  to  toekomst  transportation  transportation:public  travel  uantwerpen  unitednations  urbanplanning  video  vlaanderen  wallonia  warcrimes  wealth 

Copy this bookmark:description:


tags: